Backup是一个使用ruby编写的多功能备份工具,加上一个支持七牛的扩展backup2qiniu,我们就可以很方便地将站点数据备份到七牛上。

首先系统上需要安装ruby,ubuntu上可以

apt-get install ruby ruby-dev

在centos上则是:

yum install ruby ruby-devel

然后安装backup和其扩展backup2qiniu:

gem install backup
gem install backup2qiniu

安装完成后创建配置文件:

backup generate:config
backup generate:model --trigger=backup2qiniu

修改 ~/Backup/models/backup2qiniu.rb 内容如下,注意修改其中的配置项:

require 'rubygems'
gem 'backup2qiniu'
require 'backup2qiniu'

Backup::Model.new(:backup2qiniu, 'backup vps data to qiniu') do
 database MySQL do |db|
  db.name = 'xxx'
  db.username = 'root'
  db.password = 'xxx'
  db.host = 'localhost'
  db.port = 3306
  db.socket = '/tmp/mysql.sock'
 end

 archive :web do |archive|
  archive.use_sudo
  archive.root '/data'
  archive.add 'wwwroot/web'
  archive.exclude 'wwwroot/web/vendor'
 end

 compress_with Gzip

 store_with Qiniu do |q|
  q.keep = 7
  q.access_key = 'xxx'
  q.access_secret = 'xxx'
  q.bucket = 'xxx'
  q.path = 'xxx'
 end
end

使用如下命令即可触发备份

backup perform -t backup2qiniu