在知乎上搜索域名相关问题的时候发现“街旁”这个名字便是遍历所有双字拼音可注册的域名后被赋予其意义的。我觉得这是个很靠谱的找域名的方法于是自己写了段代码来实现该功能。

<?php
set_time_limit(0);

$interval = 1; //轮询时休息秒数,频率太快会被封
  
$pinyin = ["a","ai","an","ang","ao","ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin","bing","bo","bu","ca","cai","can","cang","cao","ce","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo","da","dai","dan","dang","dao","de","deng","di","dian","diao","die","ding","diu","dong","dou","du","duan","dui","dun","duo","e","en","er","fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu","ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo","ha","hai","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo","ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue","jun","ka","kai","kan","kang","kao","ke","ken","keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo","la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","long","lou","lu","lv","luan","lue","lun","luo","ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mou","mu","na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong","nu","nv","nuan","nue","nuo","o","ou","pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping","po","pu","qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun","ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo","sa","sai","san","sang","sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she","shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","song","sou","su","suan","sui","sun","suo","ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo","wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu","xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun","ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun","za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao","zhe","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo","zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo"];
  
$suffix = ['com', 'me', 'cn', 'net', 'org', 'io', 'cc', 'co', 'xyz'];
  
$avail = [];
foreach ($pinyin as $one) {
  foreach ($pinyin as $two) {
  	$domain = $one . $two . '.com';
  	if (isAvail($domain, 'cnz')) {
  		echo PHP_EOL . $domain . PHP_EOL;
  		$avail[] = $domain;
  	} else {
  		echo 'x';
  	}
  	sleep($interval);
  }
}
  
function isAvail($domain, $type = 'net') {
  if ($type == 'net') {
  	return isAvailNet($domain);
  } elseif ($type = 'cnz') {
  	return isAvailCnz($domain);
  }
}
  
//通过万网接口查询是否可用
function isAvailNet($domain) {
	$api = 'http://panda.www.net.cn/cgi-bin/check.cgi?area_domain=';
	$url = $api . $domain;
  $res = simplexml_load_string(file_get_contents($url));
  $code = substr((string) $res->original, 0, 3);
  if ($code == '210') {
  	return true;
  } else {
  	return false;
  }
}
  
//通过cnz接口查询是否可用
function isAvailCnz($domain) {
  $api = 'http://www.cnz.co/domain-registration/domain.php?action=caajax&domain_name=';
  $url = $api . $domain;
  $res = json_decode(file_get_contents($url));
  if ($res->status == 'available') {
  	return true;
  } else {
  	return false;
  }
}
  
file_put_contents('E:\domain.json', json_encode($avail));

经过一些修改后,我把代码改成了可以跑任意自定义字符组合,任意字符出现次数的域名是否被注册:

<?php
set_time_limit(0);

$pinyin = ["a","ai","an","ang","ao","ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin","bing","bo","bu","ca","cai","can","cang","cao","ce","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo","da","dai","dan","dang","dao","de","deng","di","dian","diao","die","ding","diu","dong","dou","du","duan","dui","dun","duo","e","en","er","fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu","ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo","ha","hai","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo","ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue","jun","ka","kai","kan","kang","kao","ke","ken","keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo","la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","long","lou","lu","lv","luan","lue","lun","luo","ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mou","mu","na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong","nu","nv","nuan","nue","nuo","o","ou","pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping","po","pu","qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun","ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo","sa","sai","san","sang","sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she","shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","song","sou","su","suan","sui","sun","suo","ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo","wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu","xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun","ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun","za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao","zhe","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo","zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo"];
$number = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'];
$char = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];

$interval = 100000; //轮询时休息微秒数,频率太快会被封,1000000为1秒
$suffix = '.in';
$api = 'dcp';
$elem = array_merge($char, $number);
$repeat = 3;
$avail = [];

$avail = findDomain($elem, $repeat, $suffix, $avail, $api, $interval);
$time = time();
file_put_contents("domain{$time}.json", json_encode($avail));

function findDomain($elem, $repeat = 2, $suffix = '.com', &$avail = [], $api = 'net', $interval = 1) {
	$repeat--;

	foreach ($elem as $e) {
		$domain = $e . $suffix;
		if ($repeat === 0) {
			if (isAvail($domain, $api)) {
				echo PHP_EOL . $domain . PHP_EOL;
				$avail[] = $domain;
			} else {
				echo 'x';
			}
		} else {
			findDomain($elem, $repeat, $domain, $avail, $api, $interval);
		}
		
		usleep($interval);
	}

	return $avail;
}

function isAvail($domain, $api = 'net') {
	if ($api == 'net') {
		return isAvailNet($domain);
	} else if ($api == 'cnz') {
		return isAvailCnz($domain);
	} else if ($api == 'dcp') {
  return isAvailDcp($domain);
 }
}

//通过万网接口查询是否可用
function isAvailNet($domain) {
	$api = 'http://panda.www.net.cn/cgi-bin/check.cgi?area_domain=';
	$url = $api . $domain;
	$res = simplexml_load_string(file_get_contents($url));
	$code = substr((string) $res->original, 0, 3);
	if ($code == '210') {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

//通过cnz接口查询是否可用
function isAvailCnz($domain) {
	$api = 'http://www.cnz.co/domain-registration/domain.php?action=caajax&domain_name=';
	$url = $api . $domain;
	$res = json_decode(file_get_contents($url));
	if ($res->status == 'available') {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

//通过domcomp接口查询是否可用
function isAvailDcp($domain) {
	$api = 'https://www.domcomp.com/research1?q=%s&tld=%s';
 list($q, $tld) = explode('.', $domain);
	$url = sprintf($api, $q, $tld);
	$res = json_decode(file_get_contents($url), true);
	if ($res['result']['registered'] == false) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}